KİŞİSEL VERİ KORUMA ESASLARI

LGM Havalimanı İşletmeleri Ticaret ve Turizm A.Ş. (“LGM”) Kayıp Buluntu Eşya Sorgusunda Kişisel Veri Paylaşım Bilgilendirmesi

İşbu elektronik arayüzü kullanarak LGM Havalimanı İşletmeleri Ticaret ve Turizm A.Ş. (“LGM”) kayıp buluntu eşya sorgunuzu göndermek için başvuru yapmaktasınız.

Başvurunuzu tamamlamadan önce, yasal mevzuat gereği aşağıdaki hususlar hakkında sizi bilgilendirmek ve buna uygun onayınızı almak zorundayız:

1. Kayıp buluntu eşya sorgunuza ilişkin talep ve dilekleriniz ve bu kapsamda ilettiğiniz bilgiler (“Başvuru(nuz)”) LGM tarafından SADECE Başvurunuzun değerlendirilmesi, buna çözüm bulunması ve size yardımcı olunması amacıyla alınmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

2. Başvurunuz, kendinize, bir yakınınıza veya bir üçüncü şahsa ilişkin kişisel veri veya kişisel hassas veri içeriyor olabilir. Başvurunuzu sunmadan LGM’nin bunu bilme imkanı bulunmamaktadır.

3. Başvurunuza ve Başvurunuz ile paylaştığınız kişisel verilere sadece yukarıda belirtilen amaçla sınırlı olarak, LGM’nin ilgili departmanı ve başvuruyu değerlendirecek departman yöneticisinin erişimi olacak ve bu iki merci haricinde LGM dahilinde kimseyle paylaşılmayacaktır.

4. Başvurunuz, mahiyetine göre, gereğinin yapılması ve bir çözüm üretilebilmesi amacıyla ve sadece gerekli olduğu ölçüde LGM tarafından LGM’nin bağlı şirketlerine, iştiraklerine, iş ortaklarına, acentelerine ve diğer zorunlu üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

5. Başvurunuz, mahiyetine göre, gereğinin yapılması ve bir çözüm üretilebilmesi amacıyla veya yasal zorunluluk gereği LGM tarafından ilgili kamu otoritesi ile paylaşılabilir.

6. LGM, Başvurunuzu değerlendirme, yerine getirme ve bu sebepten ortaya çıkabilecek olası bir uyuşmazlığı önleme amacıyla başvuru ve ilgili evrakı 12 (on iki) ay süresince muhafaza eder. Süre sonunda başvurunuzun saklanmasına ilişkin LGM’nin hiçbir yasal veya meşru bir amacı kalmaması halinde LGM belgeleri derhal imha eder veya anonimleştirir.

7. Kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki hususların tamamı hakkında her zaman bilgi talep edebilirsiniz:

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, bu durumların kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

8. Başvurunuz esnasında paylaştığınız kişisel verileriniz ile ilgili sorularınız veya kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz olması halinde Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, LGM’ye iletebilirsiniz. Tüm sorular ve talepleriniz LGM tarafından en kısa zamanda yanıtlanacak ve sonuç size bildirilecektir.

PERSONAL DATA PROTECTION ESSENTIALS

By using this electronic interface you are submitting your lost & found item inquiry LGM Havalimanı İşletmeleri Ticaret ve Turizm A.Ş. (“LGM”).

Before completing your application, we must inform you about the following matters required by law and get your proper approval:

1. Lost & found item inquiry and the information you submit in this context ("Application") are collected, stored and processed solely by LGM for the purpose of evaluating your application,

2. Your application may contain personal data or sensitive personal data about yourself, a relative or a third party. It is not possible for LGM to know this before you submit your application.

3. The personal data you share with your application and your application will only be accessible to the relevant department of LGM and to the department manager who will evaluate the application for the purpose set out above and this information will not be shared with anyone within ISG other than these two authorities.

4. According to the nature of your application, your application may be shared by LGM with its affiliated companies, affiliates, business partners, agents and other compulsory third parties, to the extent required, and only to the extent necessary to find a solution to your application.

5. Depending on the nature of your application, the message may be shared with the relevant public authority by the LGM for your complaint to be handled or for legal obligation.

6. LGM may keep your application for 12 (twelve) months, in order to assess, perform, and prevent any possible dispute that may arise. At the end of the period of time if there is no legal or legitimate objective of LGM to keep your application, LGM will immediately destroy or anonymize the documents.

7. You may always request information about all of the following aspects of your personal data:

 • Requesting information about personal data if it has been processed,
 • To learn whether the personal data are used appropriately for the purpose of processing,
 • Knowing the third parties to which personal data are transferred at homeland or abroad,
 • Requesting correction of personal data if it is incomplete or incorrect,
 • Requesting deletion or destruction of personal data,
 • Requesting that third parties ,which personal data is forwarded, be notified in the event that the data are corrected, deleted or destroyed,
 • Objection to a negative conclusion against the person himself by processing personal data exclusively through automated systems,
 • Demand that the damage be resolved in the event of a nuisance due to the processing of personal data illegally.

8. If you have any questions about your personal data that you share during your application, or if you have any requests regarding your personal data, kindly print & fill the form and send it to LGM. All inquiries and requests will be answered by LGM as soon as possible and the result will be reported to you.