GİZLİLİK POLİTİKASI

Bulundum Bilgi Teknolojileri Yazılım Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (“bulundum.com” veya “biz”) olarak www.bulundum.com internet sitesi ve mobil uygulama (“Platform”) kullanıcılarının kişisel verilerinin gizliliğinin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda, veri sorumlusu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesine ve çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımına ilişkin kural ve politikalarımız konusunda sizi aydınlatmak amacıyla işbu Gizlilik Politikasını (“Politika”) hazırlamış bulunmaktayız.

ÖNEMLİ NOT

Üçüncü kişilere ait kişisel verileri, ancak bu Politika hakkında bilgilendirmede bulunmak suretiyle bu kişilerin açık rızalarını alarak bize sunabilirsiniz.

I. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

bulundum.com olarak, kişisel verilerinizi, aşağıda “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlığı altında belirtilen amaçlar ile işbu Politikada açıklandığı şekilde işleyeceğiz.

Talep ettiğimiz kişisel verileri sağlamak zorunda değilsiniz. Ancak, kişisel verilerinizi sağlamamanız durumunda, Platformda sunulan hizmet ve olanaklardan faydalanmanız veya soru ve taleplerinizi yanıtlayabilmemiz mümkün olmayabilir. Bu sebeple, Kullanıcı Sözleşmesinde veya diğer ilgili sözleşmelerde öngörülen size karşı yükümlülüklerimizden birinin ifası için gerekli olan kişisel verilerinizi sağlamayı reddetmeniz halinde, söz konusu yükümlülüğün ifa edilmemesi sebebiyle bulundum.com’un sorumlu tutulamayacağını kabul etmektesiniz.

1. Kişisel Veri Tanımı

“Kişisel Veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda, anonim bilgiler, anonim hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler işbu Politika kapsamında kişisel veri olarak kabul edilmez.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verilerinizi;

(i) Platformu kullanırken,

(ii) bulundum.com kullanıcı hesabı oluştururken veya bu hesabınızı güncellerken,

(iii) Platformda sunulan hizmetlerden yararlanmanız sırasında,

(iv) Platform aracılığıyla kayıp eşyaları bulan kişilerle yazışmalar gerçekleştirirken,

(v) Bizimle veya iş ortaklarımızla iletişime geçtiğiniz esnada

sizden veya kullandığınız cihazlardan edinebiliriz.

bulundum.com olarak sizden toplayabileceğimiz kişisel verilerinize ve toplama yöntemine ilişkin bazı örnekler aşağıda verilmektedir.

(i) bulundum.com kullanıcı hesabı açtığınız ve bu hesabı kullandığınız zaman toplanabilecek veriler: bulundum.com kullanıcı hesabı açmak veya Platformda sunulan hizmetlerden yararlanmak için sizden adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve cep telefonu numarası bilginiz istenebilecektir. Ayrıca, kullanıcı hesabınıza ait şifreyi unutmanız durumunda cevaplamanız için güvenlik soruları (en yakın arkadaşınızın ismi gibi) seçmenizi isteyebiliriz. Bunun dışında, kullanıcı hesabınız ile yapmış olduğunuz işlemlere ilişkin bilgileri toplayabiliriz.

(ii) Kayıp eşya teslimi talebinde bulunulması sırasında toplanabilecek veriler: Platform aracılığıyla kayıp eşyalarınızın teslimi hizmeti talebinde bulunmanız halinde, kredi kartı bilgileriniz ile yaptığınız ödemelerin teyidi, kimlik tespiti, sistem güvenliğinin sağlanması, kayıp eşya üzerindeki hak sahipliğinizin teyidi ve bizim veya iş ortaklarımızın hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için gerekli diğer verilerinizi toplayabiliriz.

(iii) Cihaz kullanımı esnasında toplanabilecek veriler: Platformu herhangi bir cihaz vasıtasıyla kullanırken, internet protokol (IP) adresi ve kullandığınız cihazlar hakkında diğer bilgileri (cihaz kimliği, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) bilgisi, cihaz türü, reklam kimliği, benzersiz aygıt simgesi, internet sayfası görüntülemelerine ilişkin istatistikler, gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendirme URL’si, arama geçmişi, internet log bilgisi ve konum bilgisi gibi) toplayabiliriz.

(iv) Çerezler ve benzer teknolojiler kullanılarak toplanan veriler: Çerezler ve benzeri teknolojileri kullanarak ziyaret ettiğiniz siteler, tıkladığınız linkler ve İnternet Sitesi ve reklam ve e-posta içeriklerimiz ile ilgili hareketlerinize dair bilgileri toplayabiliriz. Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımına ilişkin detaylı bilgiye aşağıda “Çerezler ve Benzeri Teknolojiler” bölümünden ulaşabilirsiniz.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

bulundum.com olarak kişisel verilerinizi aşağıda sayılan amaçlarla edinebilir, düzenleyebilir, kaydedebilir, muhafaza edebilir, depolayabilir, uyarlayabilir, değiştirebilir, kullanabilir, açıklayabilir, aktarabilir, sıralayabilir, sınıflandırabilir, kombine edebilir veya başka bir şekilde işleyebiliriz:

(i) Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

(ii) Sizlerle yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi,

(iii) Size sunmuş olduğumuz hizmetleri geliştirmek ve size özel hale getirmek, sizi hak kazandığınız ayrıcalıklardan yararlandırmak,

(iv) Sizi hizmetlerimiz ve kampanyalarımız hakkında haberdar etmek,

(v) Tanıtım ve reklamlarımızı oluşturmak, geliştirmek ve iyileştirmek,

(vi) Bu Politika dahil, kural ve politikalarımızda meydana gelen değişiklikleri size bildirmek ve sizi ilgilendiren diğer bildirimleri yapmak,

(vii) Şirketimiz bünyesindeki birimlerde ve birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliği sağlamak ve geliştirmek,

(viii) Platformun ve diğer elektronik sistemlerimizin ve fiziki ortamlarımızın güvenliğini sağlamak,

(ix) Anket ve oylamalar ile görüşlerinizi almak,

(x) Etkin bir müşteri hizmeti sunulması için soru ve taleplerinizi yanıtlamak,

(xi) Hesabınızı güncel tutmak veya hesabınız ile ilgili sorunları tespit etmek,

(xii) Doğum gününüzü ve benzeri özel günleri kutlamak, katıldığınız çekiliş, yarışma veya promosyonları yönetmek,

(xiii) Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkları soruşturmak, önlemek ve yetkili makamlara bildirmek,

(xiv) Hukuki uyuşmazlıkları çözümlemek.

4. Kişisel Verilerin Türkiye İçinde ve Dışında Aktarımı

Kişisel verilerinizi, KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, mevzuat gereği kamu kurum ve kuruluşlarına ve yukarıda “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümde sayılan amaçlarla sınırlı olarak iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize aktarabiliriz. Bunun dışında, kişisel verilerinizi, açık rızanız olmadan, üçüncü kişilerin pazarlama ve reklam faaliyetleri için başkalarıyla paylaşmamaktayız.

Kişisel bilgilerinizi; Avrupa Birliği ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri’nde ya da Türkiye dışındaki diğer bir ülkede bulunan sunucularda işleyip saklayabiliriz.

5. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Hukuki Sebepler

Kişisel verilerinizi; açık rızanız veya aşağıda sayılan hukuki sebeplere dayalı olarak işlemekteyiz:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Verinin veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

6. Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

Hukuken daha uzun bir sürenin gerekli kılındığı veya daha uzun bir süreye izin verildiği durumlar haricinde, kişisel verilerinizi, yalnızca, işbu Politikada belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan süre zarfında saklarız.

7. Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar

KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde, kimliğiniz ve kullanmak istediğiniz hakkınıza ilişkin yeterli bilgi ve açıklama içerecek bu talebinizi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz Apt. No: 9/78 Sarıyer İstanbul adresine şahsen başvuru ile ya da noter aracılığıyla veya [email protected] e-posta adresine kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak göndermelisiniz.

KVK Kanunu madde 13 çerçevesinde, veri sahibi olarak tarafımıza ilettiğiniz başvurular, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Veri sahiplerinden gelen taleplere yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki yanıtlar, veri sahiplerine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. Veri sahiplerinin talepleri kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

II. ÇEREZLER VE BENZERİ TEKNOLOJİLER

1. Genel

bulundum.com ve/veya onun yetkili hizmet sağlayıcıları; bulundum.com iletileri veya reklamları ile etkileşime geçmeniz halinde, aşağıda belirtilen amaçlar ile bilgisayar veya diğer cihazlarınıza verilerin kaydedilmesi ve toplanmasını sağlayan küçük veri dosyaları yerleştirebilir.

Bu veri dosyaları; çerez, piksel tag, flash cookies, web işaretçileri ve benzeri depolama amaçlı teknolojiler şeklinde olabilir. İşbu Politikada, kullanabileceğimiz tüm teknolojileri ifade etmek üzere, “çerez” ve “teknoloji” ifadeleri, birlikte veya birbirlerinin yerine kullanılabilecektir.

Bu teknolojiler bize aşağıdaki hususlarda yardımcı olabilmektedir:

 • Kullanıcılarımızı teşhis etmek,
 • Kullanıcı davranışlarını daha iyi anlamak,
 • Platformun hangi kısımlarının ziyaret edildiğini görmek,
 • Platformun ve reklam ve tanıtımların etkinliğini sağlamak ve ölçmek,
 • Platformu yönetmek ve geliştirmek ve
 • Platformun güvenliğini sağlamak.

2. Çerez Türleri

Çerezler süre bakımından veya ait oldukları alan adına göre sınıflandırılabilmektedir. Çerezler, süre bakımından sınıflandırılmaları durumunda, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Oturum çerezleri, kullanıcının tarayıcıyı kapatması üzerine silinen çerezleri ifade ederken, kalıcı çerezler ise önceden belirlenen bir süre boyunca kullanıcının bilgisayarında/cihazında kalan çerezlerdir.

Çerezler ait oldukları alan adına (domain) göre sınıflandırılmaları durumunda ise ilişkili taraf çerezi ve üçüncü kişi çerezi olmak üzere ikiye ayrılır. Ziyaret edilen alan tarafından yerleştirilen çerezler ilişkili taraf çerezleri olarak adlandırılırken, ziyaret edilen farklı bir alan tarafından yerleştirilen çerezler ise üçüncü kişi çerezi olarak ifade edilmektedir. Ziyaret edilen alan dışındaki kişilerin, ziyaret edilen alan üzerinden kullanıcı cihazına çerez yerleştirmeleri durumunda üçüncü kişi çerezi söz konusudur.

3. Kullanım Amaçları

Çerez ve benzeri teknolojileri aşağıdaki amaçlar için kullanabiliriz:

(i) Operasyonel amaçlı kullanımlar: Platformun işleyişi için gerekli gördüğümüz çerez ve benzeri teknolojileri kullanabiliriz. Operasyonel amaçlar için kullanılan teknolojilere örnek olarak, Patform üzerindeki düzensiz davranışları tespit etmek ve güvenliği sağlamak için kullanılan teknolojiler; Platforma erişiminizi sağlayan teknolojiler ile sunduğumuz fonksiyonların kullanımına olanak veren teknolojiler gösterilebilir.

(ii) İşlevselliğe yönelik kullanımlar: Platform ile olan tecrübenizi daha rahat ve kişisel hale getiren çerez ve benzeri teknolojileri kullanabiliriz. İşlevsellik amacıyla kullanılabilecek teknolojilere, Site ile etkileşime girdiğiniz zaman sizi tanımamızı ve tercih ve ilgilerinizi hatırlamamızı sağlayan teknolojiler örnek gösterilebilir.

(iii) Performans değerlendirmesine yönelik kullanımlar: Platforma ilişkin performans değerlendirmesi amacıyla çerez ve benzeri teknolojileri kullanabiliriz. Bu amaçla kullanılan çerez ve teknolojilere örnek olarak, Platformu nasıl kullandığınızı ve gönderdiğimiz iletiler ile etkileşime geçip geçmediğinizi anlamamızı sağlayan teknolojiler ile Platformu geliştirmemize yardım eden diğer teknolojiler gösterilebilir.

(iv) Reklam amaçlı kullanımlar: Platform ve üçüncü kişilere ait siteler üzerinden, ilgi alanlarınıza yönelik reklamlar da dâhil olmak üzere, içerikleri size iletmek amacı ile ilişkili taraf çerezleri, üçüncü kişi çerezleri ve benzeri teknolojileri kullanabiliriz. Reklam amaçlı kullanımlara örnek olarak, reklamların etkinliğini ölçen teknolojiler, size ulaştırılan içeriği anlamamızı sağlayan teknolojiler (belirli bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı gösteren teknolojiler gibi) ve belirli bir reklamı kaç kere gördüğünüzü kontrol etmemizi sağlayan teknolojiler gösterilebilir.

4. Çerezleri Reddetme ve Silme

Çoğu tarayıcı çerez kullanımına izin vermekle birlikte, dilediğiniz zaman tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezleri reddedebilir veya silebilirsiniz. Ayarların değiştirilmesi yöntemi tarayıcıya göre değişmekte olup, çerezleri nasıl devre dışı bırakabileceğinizi ilgili tarayıcıdan öğrenebilirsiniz.

Çerezleri devre dışı bırakmanız durumunda Platformun bazı özelliklerinden yararlanamayabilirsiniz.

5. Yetkili Hizmet Sağlayıcılar

Platform üzerinden sunulan hizmetlerin yürütülmesi ve tanıtımı için, yetkilendirdiğimiz bazı hizmet sağlayıcılardan yardım alabiliriz. Bu hizmet sağlayıcılar da bilgisayarınıza/cihazınıza çerezler ve benzeri teknolojiler (üçüncü kişi çerezleri) yerleştirebilecek ve cihazınızı tespit etmeye yönelik IP adresi, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) ve cihaz tanımlayıcı gibi bilgileri toplayabilecektir.

III. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT SİTELER

Platformda, üçüncü kişilere ait internet sitelerine ilişkin linklere yer verilebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait gizlilik politika, kural ve bildirimlerine tabi olup, bu tür sitelerin bulundum.com’dan bağımsız olduğunun ve bulundum.com’un üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığının farkında olmalısınız. Link verilen siteleri ziyaret etmeniz durumunda, bu sitelere ait gizlilik politikalarını okumanızı tavsiye ederiz.

IV. DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Politikada muhtelif zamanlarda değişiklik yapmamız mümkündür. Politikanın güncel versiyonuna her zaman Platformdan ulaşabilirsiniz. Değişiklikler yapıldıktan sonra Platformu kullanmaya devam etmeniz durumunda, Politikanın güncel versiyonu ile bağlı olmayı kabul etmiş olursunuz.

Daha iyi bir deneyim sağlamak için tarayıcı çerezleri kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımını onaylamış oluyorsunuz.
X