BULUNDUM.COM BULAN KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu BULUNDUM.COM BULAN KULLANICI SÖZLEŞMESİ (“Sözleşme”), Türkiye Cumhuriyeti kanunlara göre kurulmuş olan Bulundum Bilgi Teknolojileri Yazılım Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (“bulundum.com” veya “biz”) ile sizin (“siz” veya “Bulan Kullanıcı”) aranızda akdedilmiştir. bulundum.com ve Bulan Kullanıcı, tek başlarına “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak adlandırılacaktır.

2. KAPSAM

İşbu Sözleşme, www.bulundum.com internet sitesi veya mobil uygulamasını (“Platform”) kullanmanıza ve Platform üzerinden kayıp eşyayı bulan veya elinde bulunduran kişilere sağlanan hizmet ve olanaklardan yararlanmanıza ilişkin hüküm ve şartları düzenlemektedir.

3. KULLANICI HESABI

3.1. Platform üzerinden kayıp eşyayı bulan veya elinde bulunduran kişilere sunulan hizmetlerden ve bir takım içerik ve özelliklerden faydalanabilmeniz için bir kullanıcı hesabı açmanız gerekebilir.

3.2. Hesap açarken, temsil ettiğiniz tüzel kişi dışında, diğer herhangi bir kişi ve kurum ad ve hesabına hareket etmemelisiniz.

3.3. Hesap açabilmeniz için uygun bir kullanıcı adı ve şifre seçmeniz, kullanıcı kaydı için istenen hüküm ve koşulları kabul etmeniz ve bulundum.com tarafından talep edilen diğer bilgileri sağlamanız gerekmektedir. Talep ettiğimiz bilgiler, bulundum.com Gizlilik Politikasında öngörülen amaç ve kurallar kapsamında işlenip saklanacaktır.

3.4. İşbu Sözleşme kapsamında sağladığınız ve sağlayacağınız bilgilerin doğru, güncel, geçerli ve tam olduğunu ve olacağını ve bilgilerin doğru, güncel, geçerli ve tam olmasını sağlamak adına bulundum.com tarafından iletilen istekleri derhal yerine getireceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Bu yükümlülüğün ihlali, hesabınızın geçici veya sürekli olarak askıya alınmasına veya sonlandırılmasına sebebiyet verebilir.

3.5. Yetkisiz Kullanım

3.5.1. Platformda sunulan hizmetler ve içerik yalnızca Bulan Kullanıcının kullanımına yöneliktir. Bu nedenle hesabınızı ve/veya hesap bilgilerinizi (tek kullanımlık şifre ve kodlar da dâhil) hiç kimse ile paylaşmamalısınız.

3.5.2. Hesabınızın gizliliği ve güvenliği ile hesabınız üzerinden veya hesabınız aracılığıyla gerçekleşen tüm faaliyetler, tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Başkasına ait bir kullanıcı hesabını kullanan kişiler; işbu Sözleşme kapsamında Bulan Kullanıcıya sağlanan hiçbir haktan yararlanamayacak, ancak işbu Sözleşmede Bulan Kullanıcıya getirilen tüm yükümlülüklerden dolayı sorumlu olacaktır.

3.5.3. Herhangi bir güvenlik ihlalinin varlığı halinde, bu hususu aşağıda “Bildirimler” kısmında belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla derhal bulundum.com’a bildirmelisiniz.

3.6. Hesabın Kullanımı

3.6.1. Kullanıcı hesabınızı, işbu Sözleşmeye ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanmalısınız.

3.6.2. Aşağıda belirtilen haller, hesabınızın kabul edilebilir kullanım sınırları dışında kalmaktadır:

(i) Üçüncü kişilerin hesabınız üzerinden bulundum.com veya içeriğini kullanmasına veya bulundum.com veya içeriğinden yararlanmasına izin veya sebebiyet vermeniz,

(ii) Üçüncü kişiler ad ve hesabına işlem gerçekleştirmeniz,

(iii) Hesabınızı herhangi bir ticari veya hukuka aykırı bir amaçla kullanmanız,

(iv) Hesabınız veya hesap bilgilerinizi satmanız, kiralamanız, devretmeniz, ödünç vermeniz, takasa konu etmeniz veya bunlar üzerinde başka herhangi bir şekilde tasarrufta bulunmanız.

3.6.3. Hesabınızın işbu Sözleşmeye aykırı şekilde kullanılması halinde, bulundum.com tüm hak ve yetkilerini saklı tutmak kaydıyla, hesabınızı geçici veya kalıcı olarak askıya alabilir veya sonlandırabilir.

4. PLATFORM KULLANIM KURALLARI

4.1. Platformun güvenliğinin, bütünlüğünün ve güvenilirliğinin sağlanması için bazı temel kurallar belirledik. Bu çerçevede aşağıdaki kurallara uymanız (ve bunları ihlal etme girişiminde dahi bulunamamanız veya ihlal etmek üzere üçüncü kişilere yardım etmemeniz) gerekmektedir.

(i) Platform üzerinden hukuka, işbu Sözleşmeye veya Platformun belirli özellik veya sayfalarının kullanımına uygulanacak diğer hüküm ve koşullara aykırılık teşkil edecek faaliyetlerde bulunmamalısınız;

(ii) Plaformu, Plaforma zarar verecek veya diğer kullanıcıların Platformu kullanımını engelleyecek şekilde kullanmamalısınız;

(iii) Altyapımıza gereksiz veya orantısız büyüklükte yükleme yapmamalısınız;

(iv) Herhangi bir amaçla Platforma veya Platformda yer alan içeriğe erişim sağlamak, Platformu/içeriği kontrol etmek, kopyalamak veya diğer şekillerde kullanmak için robot, örümcek ve diğer otomatik yöntemleri kullanmamalısınız,

(v) Platforma veya bulundum.com’un diğer sistemlerine zarar vermeye, el koymaya veya Platformu/bulundum.com sistemlerini engellemeye yönelik bilgisayar programlama rutinlerini ve virüsleri kullanmamalı ve dağıtımını yapmamalısınız;

(vi) Platformu zayıf noktaların tespiti için test etmemeli, taramamalı ve incelememelisiniz;

(vii) Hack, hile (cheat), bot, hile dosyası, mod ve otomasyon programları dâhil ancak bunlar ile sınırlı olmaksızın, Platform içeriği, yazılımı veya bunların herhangi bir öğesi ile etkileşime geçen veya bunlara müdahale eden yetkisiz programlar kullanmamalısınız;

(viii) bulundum.com yazılımı/sistemleri ile bulundum.com arasındaki iletişimi engelleyen, taklit eden veya yönünü değiştiren veya içerik hakkındaki bilgileri kaydetmek için içerik tarafından kullanılan bellek alanlarını okuyarak içerik hakkında bilgi toplayan programları kullanmamalısınız

(ix) Platformu ve Platformda yer alan içeriği, yetkisiz şekilde kullanmamalı veya kişisel ve ticari olmayan kullanımlar dışında kullanıma konu etmemelisiniz;

(x) İnternet servis sağlayıcılarımızdan, ödeme kuruluşlarından, çözüm ortaklarımızdan ve diğer sağlayıcılarımızdan aldığımız hizmetleri kaybetmemize sebep olabilecek davranışlarda bulunmamalısınız;

(xi) Platform üzerinden sağlanan mecraları, reklam veya reklam amaçlı herhangi bir içerik paylaşmak veya yayınlamak için kullanmamalısınız,

(xii) Fikri mülkiyet haklarına yönelik ihlallerde bulunmamalısınız.

4.2. Bulan Kullanıcı, Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Sözleşme’nin yukarıdakiler dahil her türlü hükümlerine, Platformda belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Bulan Kullanıcının, Platform dahilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğu kendisine aittir.

5. KAYIP EŞYA BİLDİRİMİ, EŞLEŞTİRMESİ VE GÖNDERİMİNE İLİŞKİN ESASLAR

5.1. bulundum.com, kayıp eşya bulan ve kayıp eşyaları bulunduran kişilerin yapmış oldukları bildirimler sonucu oluşturulan bulundum.com veri tabanına (“Veri Tabanı”) Platform üzerinden erişim sağlayarak, eşyalarını kaybeden kişilere (“Kaybeden” veya “Kaybedenler”) kayıp eşyalarını bu Veri Tabanı aracılığıyla arama, eşleştirme, eşyayı bulan ile iletişime geçme imkanları ile bulunan eşyanın kaybedene ulaştırılması hizmetlerini sunmaktadır. Bulan Kullanıcı hali hazırda kaybeden kişilere kayıp eşyalarını geri verme yükümlülüğünü, Platform aracılığı ile daha verimli şekilde yerine getirebilecek ve hizmet kalitesini arttırabilecektir.

5.2. Bulan Kullanıcı, bulduğu veya elinde bulundurduğu kayıp eşyaları Veri Tabanına girerken kaybedenler tarafından kayıp eşyanın arama sonucu eşleştirilmesini sağlayacak nitelikte eşyayı tanımlayıcı bilgi, tasvir, fotoğraf ve anahtar kelimeler kullanır. Bu bilgi, tasvir, fotoğraf ve anahtar kelimelerin seçimi ve bunların doğruluğu, tamlığı, hukuka uygunluğu veya güncelliği konusunda kaybedenlere ve üçüncü kişilere karşı sorumluluk tamamen Bulan Kullanıcıya aittir.

5.3. Kaybedenler, Veri Tabanı üzerinden yapacağı arama sonucunda kayıp eşyası ile bir eşleşme gerçekleştiğinde, bulundum.com kullanıcı hesabı veya bulundum.com tarafından öngörülen diğer mecralar aracılığıyla eşleşen kayıp eşyaya ilişkin bildirimi yapan Bulan Kullanıcı ile iletişime geçebilir. Bu noktada, kaybeden ile iletişime geçip geçmemek tamamen Bulan Kullanıcının takdirindedir.

5.4. bulundum.com, Platformu kullanarak Bulan Kullanıcı ile iletişime geçen kişilerin kayıp eşya üzerinde hak sahipliği veya davranışları konusunda hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Bulan Kullanıcı, Platform üzerinden herhangi bir kayıp eşya bildirimine ilişkin olarak kendisiyle iletişime geçen kişilerin gerçekten kayıp eşya üzerinde hak sahibi olup olmadığını denetlemek amacıyla bu kişiye hak sahipliğine ilişkin sorular sorabilir veya uygun gördüğü diğer yöntemleri kullanabilir. Kaybedenin eşya üzerinde hak sahibi olup olmadığı konusundaki takdir yetkisi ve sorumluluk tamamen Bulan Kullanıcıya aittir. Bu kapsamda, Bulan Kullanıcı, kayıp eşyanın hak sahipliğini belirlemek için soracağı sorulardan veya kullanacağı yöntemlerden, hak sahibini yanlış belirlemesinden, kayıp eşyayı hak sahibi olmasına rağmen Kaybedene teslim etmemesinden veya kayıp eşyayı hak sahibi olmayan bir kimseye teslim etmesinden ya da Bulan Kullanıcının gerçekleştirmiş olduğu diğer davranışlardan veya eşyanın hasar veya ziyaından dolayı ortaya çıkabilecek zararlara ve üçüncü kişilerin taleplerine karşı bulundum.com’u savunmayı, sorumsuz kılmayı ve tazmin etmeyi kabul etmektedir.

5.5. Kayıp eşyanın mevcut fiziki durumu, güvenliği, içeriği ve hukuki statüsü ile ilgili olarak bulundum.com’a herhangi bir sorumluluk atfedilemez. Bulan Kullanıcı, eşya hakkında yaptığı bildirim kapsamında herhangi bir kanun/kanuni düzenleme veya üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi aksi halde doğacak sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

5.6. bulundum.com, Veri Tabanında yer alan kayıp eşya bildirimlerini herhangi bir aşamada hiçbir gerekçe göstermeksizin değiştirebilir kaldırabilir veya Platform üzerinden yapılacak yazışmaları sonlandırabilir.

5.7. Kayıp Eşya Gönderimi

5.7.1. Kaybeden, kayıp eşyanın hak sahibi olduğunun Bulan Kullanıcı tarafından onaylanması üzerine, bulundum.com vasıtasıyla kayıp eşyanın kendisine ulaştırılmasını talep edebilir.

5.7.2. bulundum.com aracılığıyla sağlanan gönderim hizmetleri yurtiçi ve yurtdışı kargo mevzuatına uygunluğu ölçüsünde gerçekleştirilebilecek olup, bu bağlamda gönderimi talep edilen her kayıp eşyanın bulundum.com üzerinden kargoya verilmesi mümkün olmayabilir.

5.7.3. bulundum.com kayıp eşyanın boyutlarını ve genel özelliklerini dikkate alarak gönderim hizmeti sunmayabilir.

5.7.4. Bulan Kullanıcı, kaybedenin bulundum.com aracılığıyla kayıp eşyanın kendisine ulaştırılmasını talep ettiği hallerde, eşyayı, bu amaçla bulundum.com tarafından görevlendirilmiş kargo firmasının yetkililerine Taraflarca belirlenen yer ve saatte teslim etmekle yükümlüdür.

5.7.5. Bulan Kullanıcı, bulundum.com aracılığıyla eşyanın hasarsız ve zamanında taşınabilmesi için kendisince temini gereken bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz bir biçimde sağlamakla yükümlüdür. Bu bilgi ve belgelerin hiç ya da zamanında sağlanmaması ya da eksik veya yanlış sağlanması sebebiyle ortaya çıkacak zararlar ve üçüncü kişilerin taleplerine karşı bulundum.com’u savunmayı, sorumsuz kılmayı ve tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.8. Ücret

5.8.1. Aksi Taraflarca yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Platformun kullanımı, Platform üzerinden Bulan Kullanıcının Veri Tabanına girdiği kayıp eşyaların Kaybedenlerce eşleştirilmesi ve bu eşyaların bulundum.com tarafından Kaybedenlere gönderilmesi sebebiyle, Tarafların birbirine karşı herhangi bir ücret ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.8.2. bulundum.com sunduğu hizmetler için gelecekte ücret talep etme hakkını saklı tutar.

6. TEKNİK GEREKLİLİKLER VE ERİŞİLEBİLİRLİK

6.1. bulundum.com, Platformun devamlı ve kesintisiz kullanılabilirliğini garanti ve taahhüt etmemektedir. Platform, teknik arızalar, bakım, tadilat, değişiklik ve güncellemeler sebebiyle tamamen veya kısmen erişime kapanmış, çalışmıyor veya kesintiye uğramış olabilir. Bulan Kullanıcı, bahsi geçen sebeplere dayanarak hiçbir şekilde bulundum.com’un hukuki sorumluluğuna başvuramayacağını kabul ve beyan eder.

6.2. Platformu kullanabilmeniz ve Plaform üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz için uyumlu cihaz, donanım, yazılım ve internet erişimine sahip olmanız gerekmektedir. Bahsi geçen teknik gerekliliklerin karşılanmasına ve cihaz ve donanımın kullanımına ilişkin gerekli bilginin edinilmesi münferiden sizin sorumluluğunuzda olup, Platform ve Platform aracılığıyla sunulan hizmetlerin kalitesi bu faktörlere bağlı olarak değişebilir.

7. FİKRİ MÜLKİYET

7.1. Platform üzerinden sağlanan metinler, grafikler, kullanıcı ara yüzleri, görsel ara yüzler, yazılım, komutlar, kaynak kodları, API, fotoğraflar, sesler, müzikler, videolar, interaktif özelikler, markalar ve logolar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Platform ile bağlantılı tüm içeriğin veya içeriğin kullanım hakkının sahibi bulundum.com’dur ve söz konusu içerik fikri mülkiyet ve haksız rekabet hukuku ile korunmaktadır.

7.2. Bulan Kullanıcı; Platform içeriğini, hiçbir şekilde kopyalamamayı, değiştirmemeyi, kiralamamayı, ödünç vermemeyi, satmamayı, dağıtmamayı, işlememeyi, istismar etmemeyi ve (fikir veya yazılım olarak) bunlardan faydalanarak eser meydana getirmemeyi kabul eder. bulundum.com, işbu Sözleşme kapsamında, içeriğe ve içeriğin kullanıma ilişkin kullanıcıya herhangi bir hak tanımamaktadır.

8. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT İNTERNET SİTELERİ

8.1. İnternet Sitesi, üçüncü kişilere ait internet sitelerine ilişkin linkler içerebilir. Üçüncü kişilere ait siteler tamamen bizden bağımsız hareket etmekte olup; İnternet Sitesinde bu tür sitelere link verilmesi, üçüncü kişiler ile bulundum.com arasında herhangi bir ilişki bulunduğu, bulundum.com’un link verilen siteleri desteklediği, onayladığı veya tahkik ettiği anlamına gelmemektedir. bulundum.com link verilen sitelerde yer alan reklam, materyal, ürün ve hizmetler de dahil hiçbir içeriğe dair garanti veya taahhüt vermemektedir.

8.2. bulundum.com’un internet sitesi dışında üçüncü kişilere ait internet sitelerinin işleyişi ve uygulamalarından sorumlu olmadığını ve bu sitelerden kaynaklanan veya siteler ile bağlantılı olarak ortaya çıkan hiçbir talep, şikâyet veya uyuşmazlığın bulundum.com’a karşı ileri sürülemeyeceğini açıkça kabul ve beyan edersiniz. Üçüncü kişilere ait internet sitelerine ait gizlilik politikaları ile bahsi geçen siteleri kullanımın tabi olduğu hüküm ve koşulları öğrenmeli ve bunları kullanıp kullanmamak konusunda kendiniz karar vermelisiniz.

9. GARANTİ VE TAAHHÜTLERİN REDDİ

9.1. İŞBU SÖZLEŞMENİN HİÇBİR HÜKMÜ, BULUNDUM.COM TARAFINDAN VERİLMİŞ BİR GARANTİ VEYA TAAHHÜT TEŞKİL ETMEMEKTEDİR. PLATFORM VE PLATFORM ÜZERİNDEN SAĞLANAN HER TÜRLÜ İÇERİK VE HİZMET, “OLDUĞU GİBİ”, “ELVERİŞLİĞİ OLDUĞU ÖLÇÜDE” VE “HER TÜRLÜ KUSURUYLA BİRLİKTE” SUNULMAKTADIR. HUKUKEN İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, PLATFORMA VE PLATFORM ÜZERİNDEN SUNULAN İÇERİK VE HİZMETLERE, PLATFORM ARACILIĞIYLA BULAN İLE İLETİŞİME GEÇEN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE, ANLAŞMALI KARGO ŞİRKETLERİNE VE BULUNDUM.COM’UN DİĞER İŞ ORTAKLARINA VE BUNLARA AİT MAL VE HİZMETLERE DAİR HİÇBİR GARANTİ VEYA GÜVENCE SAĞLAMAMAKTA VE SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEYİZ.

9.2. İŞBU MADDEDE YER ALAN HÜKÜMLER, AYNI ZAMANDA BAĞLI ŞİRKETLERİMİZ, İŞTİRAKLERİMİZ, MÜDÜRLERİMİZ, ÇALIŞANLARIMIZ, PAY SAHİPLERİMİZ, TEMSİLCİLERİMİZ, ACENTELERİMİZ VE LİSANSÖRLERİMİZ İÇİN DE HÜKÜM İFADE ETMEKTEDİR.

9.3. BU MADDEDE YER ALAN HİÇBİR HÜKÜM, BULUNDUM.COM’UN BAHSİ GEÇEN EYLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRME NİYETİ OLDUĞU VEYA BAHSİ GEÇEN DURUMLARIN MEYDANA GELECEĞİNİ KABUL ETTİĞİ ANLAMINA GELMEMEKTEDİR.

10. SORUMSUZLUK KAYDI

10.1. BULUNDUM.COM; BULAN KULLANICIYA YADA BULAN KULLANICIYLA İLİŞKİLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI PLATFORMUN KULLANIMINDAN YADA KULLANILAMAMASINDAN VEYA BULUNDUM.COM TARAFINDAN HİZMETLERDEN KAYNAKLANAN VEYA BUNUNLA BAĞLANTILI OLAN HİÇBİR ÖZEL, DOLAYLI, TESADÜFİ, CEZALANDIRICI EMSAL VEYA YANSIMA ZARARDAN YA DA KAR VEYA GELİR KAYBINDAN DOLAYI ZARAR OLASILIĞINDAN HABERDAR OLDUĞU VEYA OLMASI GEREKTİĞİ DURUMLARDA DAHİ HİÇBİR HAL VE ŞART ALTINDA AKDİ, HAKSIZ FİİL NİTELİĞİNDE ÖZEN SORUMLULUĞU VEYA HİÇBİR DİĞER HUKUKİ SORUMLULUK DÜZENLEMESİNE VEYA PRENSİBİNE DAYALI OLARAK SORUMLU TUTULAMAZ.

11. TAZMİNAT

11.1. Bulan Kullanıcı, Platformu işbu Sözleşmeye ve mevzuata aykırı olarak kullanması veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesinden kaynaklanan veya bununla ilişkili olan tüm talep, sorumluluk, iddia ve makul avukatlık ücretleri dâhil masraflara karşı bulundum.com ve çalışanlarını, yöneticilerini, temsilcilerini ve iş ortaklarını savunmak, tazmin etmek ve sorumsuz kılmakla yükümlüdür.

12. MÜCBİR SEBEP

12.1. Mücbir sebep, bulundum.com’un bu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin tamamı veya bir kısmının makul kontrolü dışında elinde olmayan sebeplerle yerine getirmesinin kendisinden beklenemeyeceği halleri ifade eder. Bu haller sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla doğal afet, grev ve lokavt halleri, hükümetin kanun, tüzük ve yönetmelikleri, resmi makamların müdahalesi, yerel/yabancı otoritelerin uygulamaları, harp, ayaklanma, sivil isyan, imkân ve donanımlardaki aksaklıklar gibi halleri kapsar.

13. BÖLÜNEBİLİRLİK

13.1. İşbu Sözleşmede yer alan herhangi bir kayıt, şart ya da hüküm, herhangi, bir şekilde geçersiz, hukuka aykırı veya uygulanamaz kılınırsa, bu durum, diğer hükümlerin ve işbu Sözleşmede atıf yapılan diğer dokümanların geçerliliğini, hukuka uygunluğunu ve ifa kabiliyetini etkilemez.

14. BİLDİRİMLER

14.1. İşbu Sözleşme uyarınca bulundum.com’a gönderilmesi zorunlu kılınan veya kabul edilen tüm bildirim ve yazışmalar, Türkçe olarak yazılı yapılır ve bulundum.com tarafından adres değişikliğine ilişkin bildirim yapılmadığı sürece, aşağıda belirtilen iletişim bilgilerinden birine (elden, taahhütlü postayla, kurye veya acele posta hizmetiyle, e-mail yoluyla) iş günlerinde gönderilmesi halinde, usulüne uygun olarak gönderilmiş, teslim edilmiş ve alınmış sayılır.

E-posta adresi: [email protected]

Telefon numarası: 02123674961

Adres : Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz Apt. No: 9/78 Sarıyer İstanbul

14.2. Aksi işbu Sözleşmede kararlaştırılmadıkça, bu Sözleşmede Bulan Kullanıcıya gönderilmesi zorunlu kılınan veya kabul edilen tüm bildirim ve yazışmalar Türkçe olarak yazılı yapılır ve Bulan Kullanıcı tarafından bildirilen iletişim bilgilerinden birine (elden, taahhütlü postayla, kurye veya acele posta hizmetiyle, e-mail veya faks yoluyla) gönderilmesi halinde, usulüne uygun olarak gönderilmiş, teslim edilmiş ve alınmış sayılır. bulundum.com, belirtilen yöntemler yerine kullanıcı hesabınız üzerinden de size bildirim yapmayı tercih edebilir.

15. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

15.1. İşbu Sözleşmenin esasına ve yorumlanmasına Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır. Sözleşmeden veya onunla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm iddia, çekişme ve uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.